lunes, 15 de octubre de 2012

Citamos, resumimos, parafraseamos e facemos bibliografías

Todos vémoslle unha maior dificultade ao resumo, xa que mentres coa cita podemos copiar e pegar directamente as verbas dunha persoa, co resumo temos que comprender o que se di para despois explicalo á audiencia coas nosas verbas. Parafrasear pode ter certa dificultade, máis penso que resulta moito máis sinxelo imitar a estrutura dunha frase que construir outras estruturas diferentes, como é o caso do resumo.

Distínguense tres tipos de citas:
 1. Cita directa ou de primeira man, na que se reproduce literalmente unha frase ou parágrafo e soen ir entre comillas.
 2. Cita indirecta, na que se reproduce a cita coas nosas propias palabras.
 3. Cita de segunda man, na que se recolle o lugar do que se recuperou un traballo que inclúe unha cita directa.

Segundo queramos recoller na nosa bibliografía un libro, un capítulo dun libro ou un artigo citaremos dunha forma ou doutra.


Cando debemos citar? 
Citar é o proceso polo que un autor recoñece que documentos consultou para a elaboración do seu traballo, sexa cal sexa o formato ou soporte. Debe citarse sempre:
· A fonte orixinal de frases copiadas literalmente.
· A fonte orixinal de ideas ou textos de outros autores que se parafraseen (ou se reproduzan con outras palabras).
· A fonte de datos estatísticos, fontes orais…
· Non é necesario citar feitos ou datos xeralmente coñecidos e que poden atoparse en calquera
enciclopedia (por exemplo, a data dun feito histórico, a extensión ou a poboación dun país, etc.)
En resumo:

Cando debo citar?
1. Estou copiando literalmente un texto? → Poñer o texto en cursiva ou con outro tipo de letra ou entre comiñas e citar a fonte.

2. Estou parafraseando un texto? → Cita a fonte.

3. É a idea ou a teoría doutra persoa? → Cita a fonte.


Sempre que parafraseemos ou citemos un texto debemos de indicar a fonte.


Para citar as referencias bibliográficas podemos seguir as normas da APA ou as normas UNE.
As normas da APAAmerican Physchological Association, (O estilo APA establece que as fontes utilizadas para a elaboración do traballo sexan citadas no texto. Utilízase un método de cita breve (autor, data) que permite ó lector identificar a fonte e localizala na lista de referencias que colocamos ó final do traballo) establecen o seguinte:
- Os datos para redactar a referencia tomaranse do documento orixinal o que se refire, e se extraeran principalmente da portada
- Invértense os nomes dos autores colocando no primeiro lugar o apelido(s) seguido das iniciais do nome.
- Pódense incluír ata sete autores, separados por comas e incluíndo o signo &, (en español colocaremos a conxunción “y”) antes do último autor.
 • Monografías.
As referencias de monografías ou libros elabóranse seguindo o seguinte esquema xeral:
Apelido(s), Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título do libro en cursiva. Lugar de
publicación: Editorial. Opcionalmente podemos poñer a mención de edición, que irá entre
parénteses a continuación do título.
Exemplos
Pennac, D. (1998). Como una novela. Barcelona: Anagrama. García Marí, F., Costa Comelles, J., y Ferragut Pérez, F. (1994). Las plagas agrícolas.( 2ª ed.) Valencia: Phytoma España.
Cando se trata de compiladores, editores, coordinadores ou directores se especificará despois do nome e entre parénteses.

 • Capítulos de libros, obras de referencia e contribucións a congresos.
Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes, e Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano).
Título do capítulo, entrada ou contribución. En A. A. Apelido(s) Editor A, B. B. Apelido(s)
Editor B, e C. Apelido(s) Editor C (Eds. o Comps. etc.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar de
publicación: Editorial.
Exemplos
Álvarez, I. y Gómez, I. (2009). PISA, un proyecto internacional de evaluación auténtica: luces y sombras. En C. Monereo (Coord.), Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza (pp. 91-110). Barcelona: Graó.
Penland, P. R. (2003). Learning resource center. In M. A. Drake (Ed.), Encyclopedia of library and information science (pp. 1513-1539). New York: Marcel Dekker.

 • Artigos de revistas.
Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano de publicación). Título do artigo. Título da
revista en cursiva, volume da revista (número do fascículo entre parénteses), primeira
páxina- última páxina do artigo.
Exemplos
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.-R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteems. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
Maekawa, T., Tobimatsu, S., Inada, N., Oribe, N., Onitsuka, T., Kanba, S., & Kamio, Y. (2011). Top-down and bottom-up visual information processing of non-social stimuli in highfunctioning autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 201-209.As normas UNE 50-104-94 e a súa equivalente ISO 690-1987 (Organización Internacional de Normalización(A norma UNE especifica qu datos se deben mencionar nas referencias bibliográficas, determina a orde obrigatoria dos datos que compoñen a referencia e establece as regras para a transcrición e a presentación da información. Sen embargo esta norma non prescribe a puntuación e o estilo tipográfico (maiúsculas, cursivas...) establecen outro xeito diferente de citación:
 • Monografía.
APELIDO(S), Nome. Título do libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación:
editorial, ano.
Exemplo:
BERNSTEIN, L. El maestro invita a un concierto. 4ª ed. Madrid: Siruela, 2004.


 • Capítulo dunha monografía ou libro.
APELIDOS(S), Nome. Título do capítulo. En APELIDO(S), Nome. Título da obra que
conten o capítulo en cursiva. Edición. Lugar de publicación: editor, año, primeira e
última páxinas do capítulo.
Ejemplos:
BOEKAERTS, M. La evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante. En MONEREO, C. (coord.) Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza . Barcelona: Graó, 2009, p. 55-69
AGUILERA KLINK, F. La transición hacia una nueva cultura del agua. En ENCINA, J. y BÁRCENA, I. (coords.) Democracia ecológica : formas y experiencias de participación en la crisis ambiental. Sevilla: Universidad Libre para la Construccion Colectiva, 2006, p. 185-201


 • Artigo de publicación periódica ou revista.
APELIDO(S), Nome. Título do artigo. Título da revista en cursiva. Ano do fascículo no
que está incluído o artigo, volume e/ou número do fascículo no que está incluído o
artigo, primeira e última páxinas do artigo.
Exemplos:
KELCHTERMANS, G. Teacher vulnerability: Understanding its moral and political roots. Cambridge Journal of Education, 1996, vol. 26 nº3, p.307-323.
CONNOLLY DE PERNAS, Eduardo. Guillermo Brown o la acracia infantil. Hibris: Revista de Bibliofilia, 2003, nº 15, p. 32-39


 • Publicación periódica ou revista.

Título da publicación en cursiva. Responsabilidade ou autor principal. Edición. Ano
e/ou número do fascículo que citamos. Lugar de publicación: editorial, Ano do
primeiro volume -Ano do último volume (cando a publicación xa non se publica). ISSN.

Exemplos:
Lapiz : Revista Internacional de Arte.1997, nº 136. Madrid: Publicaciones de Estética y Pensamiento, 1982-. ISSN 0212-1700.
IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol 47. California: IEEE Computer Society, 1988- . ISSN 0018-9340.

 • Documentos inéditos (como teses, tesiñas... que non foron publicados).
APELIDO(S), Nome. Título da obra en cursiva. Clase de tese inédita, Institución
académica na que se presenta, lugar, ano.
Exemplos:
ARDEVOL GONZÁLEZ, J. F. Flora y vegetación del municipio de Icod de los Vinos (Tenerife). Tesis doctoral inédita, Universidad de La Laguna, 1990.
ALMOHALLA GALLEGO, Francisca. El Señorío de Osuna en Archidona, (1831-1862). Memoria de licenciatura inédita, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ceuta, 1986.


No hay comentarios:

Publicar un comentario